privacy policy


Πολιτική Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!
Με την παρούσα πολιτική, το σωματείο με την επωνυμία «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛ.ΙΣ.» (εφεξής η «ΦΥΛ.ΙΣ.»), η οποία εδρεύει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω του διαδικτυακού της τόπου καθώς και των συνδεδεμένων με τον διαδικτυακό τόπο σελίδων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.
Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitephylis.auth@gmail.com .

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Τι είναι το GDPR ;
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Η παραχώρηση των Δεδομένων στην ΦΥΛ.ΙΣ. μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.
Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.
Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την ΦΥΛ.ΙΣ. η εκπλήρωση της καταχώρησής σας ως μέλη του σωματείου ή η εγγραφή σας στο newsletter.
Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στη ΦΥΛ.ΙΣ., πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της δράσης της ΦΥΛ.ΙΣ.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τις κείμενες ελληνικές διατάξεις, η ΦΥΛ.ΙΣ προβαίνει μέσω της εφαρμογής WordPress σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.wordpress.org/about/privacy/.
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:
Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως μέλη της ΦΥΛ.ΙΣ. (πχ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και στάδιο σπουδών).
Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από την κατάθεση της ετήσιας εισφοράς σας.
Δεδομένα που μας παρέχετε για τη μεταξύ μας επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου (πχ όνομα του προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας (πχ. διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).
Στοιχεία επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου της ΦΥΛ.ΙΣ.
Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:
Για να καταχωρηθείτε ως μέλη της ΦΥΛ.ΙΣ. μετά από τη συμπλήρωση από εσάς της σχετικής φόρμας. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας διατηρούνται για διάστημα ενός έτους μέχρι την ανανέωση της εγγραφής σας ως μέλη της ΦΥΛ.ΙΣ.
Για να λαμβάνετε newsletter της ΦΥΛ.ΙΣ., εφόσον εκδηλώσετε το σχετικό ενδιαφέρον και δώσετε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
Για την επικοινωνία μας μαζί σας. Η ΦΥΛ.ΙΣ. χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει σε αιτήματα ή/και ερωτήματα που υποβάλλετε . Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματα ή/και ερωτήματα σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές ή/και νομικές υποχρεώσεις της ΦΥΛ.ΙΣ. προς εσάς, αλλά και τα δικά μας νόμιμα συμφέροντά ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.

Ποια άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας ως Αποδέκτες Δεδομένων;
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας:
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
(β) Η αρμόδια συντονιστική ομάδα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα
(γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση μας, όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής για την διανομή e-mails (newsletter)
(δ) Πάροχοι Τεχνολογίας (όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι third party cookies, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.α.).
(ε) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
Για τα αναλυτικά στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση sitephylis.auth@gmail.com.

Τι δικαιώματα έχετε αναφορικά με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων σας από τη ΦΥΛ.ΙΣ.;
Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:
-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)
-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)
-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),
-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),
-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),
-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)
-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή μέχρι και την ανάκλησή της).
H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση sitephylis.auth@gmail.com, υπόψη της Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .
Για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση
-Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε newsletter από την Ένωση και να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που παρείχατε κατά την εγγραφή σας στο newsletter, μπορείτε να επιλέξετε πατώντας πάνω στον σύνδεσμο «Κατάργηση» που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.
Τα ως άνω δικαιώματά σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πού μπορείτε να ανατρέξετε αν θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, http://www.dpa.gr ).

Πώς κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων σας κατά την επεξεργασία τους από τη ΦΥΛ.ΙΣ.;
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Για πόσο χρόνο διατηρεί η ΦΥΛ.ΙΣ. τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η Ένωση θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσια.

Τροποποιήσεις-Αλλαγές
Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο http://www.phylis.gr.

 

Αν θέλεις να μας ακολουθήσεις,

θα μας βρεις εδώ: